photo@alesjehlicka.com
+420 725 614 122
logo

Všeobecné obchodní podmínky

Platné od 1. 1. 2020

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi podnikatelem Ing. arch. Alešem Jehličkou, IČ: 05443202, zapsaným v živnostenském rejstříku (dále jen „Dodavatel“), a Objednateli jeho služeb (Zákazníky).
 2. Podmínky a vztahy neuvedené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a dále ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

II. Objednávky

 1. Závazná objednávka služeb se provede na základě ústní dohody, telefonické či písemné (i elektronické) objednávky, nebo jiným vhodným způsobem dálkové komunikace.
 2. Zrušení závazné objednávky služeb Objednatelem do 48 hodin před nesvatebním focením, nebo do uhrazení Rezervačního poplatku pro svatební focení, je doprovázeno storno poplatkem ve výši 10 % z celkové ceny objednávaných služeb, minimálně však 500 Kč.
 3. Zrušení závazné objednávky služeb Objednatelem méně než 48 hodin před nesvatebním focením, nebo méně než 14 dní před svatebním focením, je doprovázeno storno poplatkem ve výši 100 % z celkové ceny objednávaných služeb.
 4. Zrušení nezávazné poptávky služeb může Objednatel provést kdykoliv bezplatně.

III. Rezervace termínu a rezervační poplatek

 1. Rezervace termínu se stává platnou v okamžiku přijetí platby rezervačního poplatku.
 2. Výše rezervačního poplatku je dle písemné/elektronické dohody mezi Objednatelem a Dodavatelem.
 3. Rezervační poplatek je vratný v případech, kdy Dodavatel nedodá ani nezprostředkuje objednané služby. Ve všech ostatních případech je nevratný.

IV. Smlouva o dílo

 1. Každá zakázka podléhá podmínkám uvedeným v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a dále pak podmínkám specifikovaným ve smlouvě uzavřené mezi Dodavatelem a Objednatelem pro každou individuální zakázku zvlášť.

V. Ceny

 1. Orientační ceník služeb je uveden na webu Dodavatele https://photo.alesjehlicka.com/cenik
 2. Konečné ceny za služby jsou stanoveny po dohodě mezi Objednatelem a Dodavatelem, a to vždy před výkonem služeb.
 3. Platbu za služby je možné provést výhradně bankovním převodem na bankovní účet Dodavatele.

VI. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je poskytnutí fotografických služeb které jsou specifikovány ve smlouvě nebo v objednávce provedené Objednatelem a potvrzené Dodavatelem.
 2. Fotografické služby jsou poskytovány za účelem vzniku fotografií, které budou Objednateli poskytnuty v upravené podobě, dle vkusu a technických možností Dodavatele.
 3. Surové fotografie ve formátu RAW nejsou součástí předmětu plnění a Objednateli se neposkytují.
 4. Neupravené fotografie v jakémkoliv formátu nejsou součástí předmětu plnění a Objednateli se neposkytují.

VII. Souhlas s pořízením fotografií

 1. Objednatel uzavřením smlouvy dává zhotoviteli souhlas s pořízením fotografií jeho podoby.
 2. Pokud se fotografování zúčastní více fotografovaných osob, Objednatel prohlašuje, že má od všech těchto fotografovaných osob jejich souhlas s pořízením fotografií jejich podoby.
 3. V případě, že se mezi osobami, které jsou foceny, vyskytuje osoba, která nesouhlasí s pořízením fotografií své podoby, musí být řádně označena nebo se musí vyskytovat mimo prostor k focení po celou dobu jeho realizace. Za tuto skutečnost nese plnou odpovědnost Objednatel.

VIII. Užívání fotografií Dodavatelem

 1. Dodavatel si vyhrazuje právo bezplatně použít vzniklé fotografie pro svou prezentaci (webové stránky, sociální sítě, tištěné portfolio), či propagaci svých služeb, a to bez předchozího výslovného souhlasu zákazníka. Tento souhlas (považován dle § 85 zákona 89/2012 Sb.) je udělen na základě souhlasu s těmito VOP.
 2. Dodavatel se zavazuje používat fotografie Zákazníka tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno jeho, nebo dalších osob na pořízených fotografiích.

IX. Užívání fotografií Zákazníkem

 1. Zákazník má právo využívat dodané fotografie pro svou vlastní prezentaci, pokud byla cena za služby plně uhrazena.
 2. Zákazník nemá právo fotografie dále přeprodávat nebo šířit tištěnou formou, za kterou by on, nebo třetí strana inkasovala peněžitý příjem.
 3. Zákazník nemá právo poskytnout fotografie k užití třetím stranám nebo na ně převést vlastnická práva a to ani bezúplatně.
 4. Je zakázáno jakkoli používat neupravené fotografie (s vodoznakem či bez vodoznaku). Tyto fotografie slouží pro účely kontrolního náhledu, nebo výběru fotografií k úpravě. V případě porušení tohoto zákazu může být vyměřena pokuta zákazníkovi ve výši až 5000 Kč za každou takto neprávem použitou fotografii.
 5. Pokud je na fotografií více osob, které s Dodavatelem přímo smlouvu neuzavírali, i ony mají právo užívat dodané fotografie pro svou vlastní prezentaci.
 6. Jakékoliv další úpravy fotografií Zákazníkem či třetími stranami jsou zakázány. Výjimkou je citlivý ořez fotografií, nezbytný pro jejich specifická použití. Pokud by došlo k prokazatelnému poškození dobrého jména Dodavatele na základě těchto úprav fotografií, může být vyměřena peněžitá pokuta až do výše 5000 Kč za každou fotografii.

X. Termíny

 1. Běžný termín pro dodání nesvatebních fotografií je postupně do čtrnácti dní od focení, nebo od Zákazníkova výběru fotografií.
 2. Běžný termín pro dodání svatebních fotografií je max. do šesti týdnů od svatebního dne.
 3. Tyto termíny nejsou závazné a každá zakázka podléhá individuální dohodě.

XI. TFP

 1. Termíny, styl a počet vzniklých fotografií při focení formou TFP podléhají individuální dohodě před každým takovým focením.
 2. Objednatel TFP focení může dodané fotografie použít pro svou prezentaci pouze pokud z této prezentace přímo nevyplývá peněžitý zisk.
 3. Je zakázáno používat dodané TFP fotografie k přímým výdělečným účelům, zejména skrz internetové portály, jako jsou např. Patreon.com, Onlyfans.com, apod, pod pokutou až 5000 Kč za každou takto neprávem použitou fotografii.

XII. Reklamace služeb

 1. Zákazník má právo reklamovat službu pokud neodpovídala rozsahem, který byl předem domluvený.
 2. Není možné reklamovat subjektivní kvality služeb, jakými jsou např. barevný vzhled fotografií, styl úprav, obecný styl focení, apod.
 3. Nedostatečná spolupráce fotografovaných osob během focení, která ovlivní výsledek služeb, není důvodem k reklamaci.
 4. V případě neoprávněné reklamace je zákazník povinen uhradit veškeré náklady vzniklé tímto sporem.
 5. V případě oprávněné reklamace Dodavatel vrátí poměrnou část finančních prostředků obdržených zákazníkem, nebo zákazníkovi poskytne slevu na další focení.